Fakta om forskning- och utveckling i buss- och kollektivtrafiken

Styrelsen i BR tog under 2015 initiativ till ett närmare samarbete med K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Vi bjöd in forskningscentrets föreståndare till styrelsemöten och dialog. Syftet är att kunna nyttja BR:s kapital på ett ännu bättre sätt genom samverkan och gemensamma projekt med branschens ledande forsknings- och utvecklingsorganisation.

Under 2018 har styrelsen fortsatt arbetet och kontakterna med K2 samt med andra externa forskningsorgan och myndigheter inom transportområdet. BR har genomfört ett stort antal möten. Syftet har dels varit att tillvarata möjligheterna med finansiering både från BR och andra forskningsfinansiärer för bättre utväxling på insatta medel. Det har även varit viktigt att informera forskare och andra nyckelpersoner mer om bussbranschens villkor, utmaningar och strukturer för att få detta speglat på korrekt sätt i studier, rapporter och utredningar. Vi använder sedan materialet som underlag i offentliga utredningar, myndighetsanalyser etcetera. På så sätt bidrar BR i sitt arbete med att långsiktigt skapa goda och rättvisa villkor för medlemsföretagen och bussbranschen som helhet.

Spridning av genomförda projekt

Spridning av den kunskap och de resultat som beviljade projekt ger sker huvudsakligen i enlighet med projektets projektplan. Dessutom lämnar BR löpande information vid samrådsmöten mellan Sveriges Bussföretag och landets regionala bussbranschföreningar, till Branschutskottet i styrelsen för Sveriges Bussföretag samt vid både BR:s och Sveriges Bussföretags årsstämmor.

BR publicerar också artiklar och nyhetsnotiser regelbundet i informationskanaler som Sveriges Bussföretags webb och nyhetsbrevet Buss-Info som medlemmar får ta del av. I relevanta fall sprider vi även resultaten externt, till media, intressenter i bussbranschens omvärld och andra forum.