Genomförda projekt

Här är ett urval av de aktuella projekt som BR finansierat sedan 2014.

Läs mer om de projekten här nedan.

Eplusbus – omställning till elbussar i svensk kollektivtrafik

Svensk busstrafik genomgår en snabb elektrifiering, med tekniska och organisatoriska utmaningar. Projektet eplusbus syftar till att studera denna omställning, främja kunskapsutbyte och stödja ett effektivt teknikskifte. Läs mer om projektet

Nya resvanor – 4 av 10

Rapporten "4 av 10" belyser utmaningarna för kollektivtrafiken post-pandemi och dess betydelse för Sveriges klimatmål. Trots återkomsten av resenärer riskerar minskade kollektivresor att hindra uppnåendet av dessa mål. Läs mer om projektet

Besökare i Stockholm har svårt att med turistbuss komma fram

Besökare i Stockholm stöter på hinder när de reser med turistbussar. Sveriges Bussföretags avdelning i Stockholm initierar nu ett projekt, finansierat av BR, för att adressera och förbättra framkomligheten för turist- och beställningstrafiken i staden. Läs mer om projektet

Bättre förutsättningar för bussresor till Arlanda

Sedan utsläppstaket slopades 2013 har bussresor till Arlanda försvårats, medan parkering för privata fordon prioriterats. Detta motverkar svenska mål för kollektivtrafik och klimat, vilket påverkar bussföretagens service och marknadsandelar. Läs mer om projektet

Utveckling av bussresedestinationer

Projektet "Utveckling av bussresedestinationer – Pilotprojekt Sörmland" syftar till att identifiera framgångsrika metoder för besöksmål att samarbeta med bussföretag. Resultaten ska resultera i en checklista för besöksmål och praktisk vägledning för att bättre möta bussresenärers behov. Läs mer om projektet

Covid-19 och slaget mot turism och besöksnäring

Bussbranschen, särskilt små och medelstora familjeföretag, har drabbats svårt av covid-19-pandemin. En ny rapport från K2 och Mittuniversitetet utforskar pandemins effekter på turist- och beställningstrafik med buss samt strategier för att återvinna förtroende. Denna forskning ingår i BRs projekt "Välkommen tillbaka till turistbussen", inriktat på att stödja bussföretag inom turism och beställningstrafik. Läs mer om projektet

Upphandlad busstrafik ger mer kollektivtrafik för pengarna

Rapporten "Kostnadsjämförelse Örebro Stadstrafik" av EY visar att kollektivtrafik i egen regi kostar Örebros skattebetalare 20 miljoner mer 2020 jämfört med upphandlad trafik, vilket kan öka till över 200 miljoner på 10 år. Läs mer om projektet

Framkomlighet för bussen

Framkomlighetsproblem för busstrafik i större svenska städer blir allt mer påtagliga. BR:s styrelse finansierade 2018 ett projekt som syftade till att bedöma effekterna av olika framkomlighetsåtgärder för bussar. Resultaten, som presenterades i en broschyr, belyser åtgärdernas inverkan på restider, hastighet och resenärsupplevelse. Läs mer om projektet

Den upphandlade trafikens kostnadsutveckling

BRs styrelse finansierade 2017 ett projekt som granskade kostnadsutvecklingen för offentligt upphandlad kollektivtrafik. Rapporten "Hur får vi mer kollektivtrafik för pengarna" av Torbjörn Eriksson, presenterad under Almedalsveckan, belyser att kostnaderna ökat snabbare än resenärstillväxten. Rapporten har sedan blivit grund för debatter, mediaartiklar och möten med ledande befattningshavare inom kollektivtrafiksektorn. Läs mer om projektet

Säker skolstart

BR har, tillsammans med flera samarbetspartners, finansierat projektet "Säker skolstart" för att stärka skolskjutsens säkerhet och information. Med cirka 450 000 barn och ungdomar som dagligen reser med skolskjuts, är behovet av tydlig och enhetlig information om skolskjutsens funktion och säkerhet avgörande. Projektets mål är att förbättra medvetenheten, stärka kompetensen inom trafiksäkerhet och förebygga olyckor. Läs mer om projektet

Bussbranschen 2030

BR finansierar 2016 Sveriges Bussföretags projekt "Bussbranschen 2030", som syftar till att utforska bussbranschens framtid utifrån teknisk utveckling och omvärldspåverkan. Forskningsorganisationen K2 presenterade fyra framtidsscenarion i rapporten "Vilken framtid har bussen?", där "Mer av samma" framhävs som det mest sannolika scenariot. Sveriges Bussföretag betonar bussens roll i en grönare framtid och initierar samtal med branschaktörer för att diskutera branschens utveckling och möjligheter. Läs mer om projektet

Regionala superbussar – nationellt koncept för implementering av BRT

BR stödjer 2015 Sveriges Bussföretags projekt om "Regionala superbussar", ett initiativ för att implementera ett högkvalitativt bussystem med devisen "tänk tåg – kör buss". Konceptet, som drivs av Lunds Universitet, syftar till att erbjuda ett snabbt och kostnadseffektivt alternativ till regionala järnvägsinvesteringar, anpassat från Bus Rapid Transit (BRT) till en regional skala. Detta för att förbättra kollektivtrafiken i regioner utan järnvägsförbindelser. Läs mer om projektet

Passagerarrättigheter reguljär linjetrafik

Efter införandet av EUs förordning 181/2011 om passagerares rättigheter i reguljär linjetrafik 2014, initierade Sveriges Bussföretag 2015 ett projekt för att skapa en handbok om dessa rättigheter. Handboken, framtagen i samarbete med bland annat Konsumentverket, syftade till att ge medlemsföretagen tydliga riktlinjer och bidra till enhetlig konsumentinformation om den nya lagstiftningen. Läs mer om projektet

Ny version av Säkerhetsinstruktion ombord, Safety on Board

BR godkände 2014 en ny version av "Säkerhetsinstruktion ombord" (Safety on Bus and Coach) för att stärka säkerheten på bussresor. Materialet, som inkluderar en film, syftar till att stödja bussföretag i deras säkerhetsarbete och informera resenärer om säkerhetsrutiner, för att minska risken för olyckor och höja säkerhetskänslan ombord. Läs mer om projektet

Ja till beställningstrafik med buss i Stockholm

Förutsättningarna för beställnings- och turisttrafik med buss i Stockholm har försämrats, särskilt gällande tillgång till viktiga besöksmål. Ett projekt från 2014, godkänt av BRs styrelse, syftade till att belysa dessa utmaningar och turistbussarnas betydelse för Stockholms besöksnäring. Läs mer om projektet

Kör- och vilotider – dokumentation av läget i bussbranschen

Många bussföretag upplever svårigheter med tillämpningen av kör- och vilotidsregler i Sverige. Ett projekt initierat av Sörmlands-Östergötlands Bussbranschförening har dokumenterat dessa utmaningar, med målet att skapa en konstruktiv dialog mellan bransch och myndigheter för en förändrad tillämpning. Läs mer om projektet