Genomförda projekt

Här är ett urval av de aktuella projekt som BR finansierat sedan 2014.

Läs mer om de projekten här nedan.

Utveckling av bussresedestinationer

BR:s styrelse beviljade 2019 finansiering av projektet Utveckling av bussresedestinationer – Pilotprojekt Sörmland, sökt av Sveriges Bussföretags branschutskott i samverkan med Sörmlands Turismutveckling AB (STUA). Referensgrupp är Sveriges Bussföretags arbetsgrupp för turist- och beställningstrafik med buss, TURBO och projektledningen sköts av Sveriges Bussföretag.

Syftet med projektet är att med utgångspunkt i besöksmål som lyckats bra i sitt samarbete med bussföretag se om det går att dra några generella slutsatser kring framgångsrika metoder. Avsikten är att låta ett antal besöksmål i Sörmland prova att utveckla sin produkt gentemot bussgrupper och sedan utvärdera resultaten. Projektets ska dels resultera i en checklista som besöksmål kan använda sig av för att förbättra sin produkt gentemot bussföretag som målgrupp, vilken sedan kan spridas till andra delar av Sverige via Sveriges Bussföretag. Dels ska projektet medföra att ett antal besöksmål i Sörmland testar att utveckla sina produkter gentemot bussföretag som målgrupp och får vägledning i hur de kan utveckla sin verksamhet för att bättre möta den specifika målgruppens behov.

Checklista för ett lyckat samarbete mellan besöksmål och bussresearrangörer 

Upphandlad busstrafik ger mer kollektivtrafik för pengarna

Rapporten ”Kostnadsjämförelse Örebro Stadstrafik” från EY har studerat ett av de få fall under senare år där tidigare offentligt upphandlad kollektivtrafik sedan 2019 istället körs i offentlig egen-regi. Rapporten visar att det för 2020 blir drygt 20 miljoner dyrare för Örebros skattebetalare med trafik i egen regi jämfört med om trafiken hade handlats upp. Det är en ökning som om den inte stoppas kan bli över 200 miljoner sett över 10 år, vilket är den normala upphandlingsperioden i Sverige för busstrafik. Rapporten som tagits fram på uppdrag av Sveriges Bussföretag är finansierad av BR.

Ta del av rapporten i sin helhet, en kortversion och se det webbinarium där rapporten presenterades på.

Covid-19 och slaget mot turism och besöksnäring

Bussbranschen kan tillhöra en av de näringar som drabbats hårdast i samband med pandemin covid-19. Många bussreseföretag är små och medelstora familjeföretag med låga marginaler. Redan vid pandemins början i mars 2020 lyftes en oro för framtiden bland dessa företag. Över ett år senare står stora delar av verksamheterna helt eller delvis stilla på grund av rådande restriktioner och osäkerheten i världen som pandemin skapat. I en ny rapport publicerad av K2 (Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik) och Etour vid Mittuniversitetet har de två forskarna Vanessa Stjernborg och Solène Prince gått igenom läget för turist- och beställningstrafik med buss i spåren av Corona. Rapporten syftar dels till att ge en bredare översikt över effekter av den pågående pandemin och människors förändrade resvanor, dels att belysa åtgärder och strategier för ett återvunnet förtroende särskilt med hänsyn till turist- och beställningstrafiken för buss. Rapporten genomförs som en bredare översikt med fokus på vetenskaplig litteratur, rapporter, nyhetsartiklar med mera. Rapporten har sitt fokus mot turist- och beställningstrafiken, men översikten inkluderar åtgärder som används bredare än så, då litteraturen om turistbussen överlag är ytterst begränsad. Två träffar har hållits med företrädare för Sveriges Bussföretag, därutöver hölls en workshop med en av Sveriges bussföretags arbetsgrupper med inriktning mot turist- och beställningstrafiken (TURBO). Workshopen inkluderar en bredare diskussion om den kommersiella busstrafiken med hänsyn till utmaningar, styrkor och framtida möjligheter.

Rapporten är en del i BRs projekt ”Välkommen tillbaka till turistbussen” som beviljades 2021 och som syftar till att stötta medlemsföretag i Sveriges Bussföretag som bedriver busstrafik med inriktning på turist- och beställningstrafik.

Ta del av rapporten här

Framkomlighet för bussen

Läs projektets rapport i sin helhet: ”Hur ska vi prioritera bussen? – Effektbedömning av framkomlighetsåtgärder för en attraktivare busstrafik

I allt fler större städer i Sverige uppmärksammas ökade framkomlighetsproblem för busstrafiken. Både beslutsfattare och tjänstepersoner inser att prioriteringen av bussen i gatuutrymmet är av största vikt för att kollektivtrafikens attraktivitet ska öka. Men hur ska vi prioritera bussen, och vilka åtgärder ger mest effekt? Idag genomförs framkomlighetsåtgärder i flera kommuner och i samverkan med flera aktörer för att öka bussresans hastighet och pålitlighet. Men effekterna följs inte alltid upp, eller följs endast upp i stråk där flertalet olika åtgärder genomförts. Samtidigt kan det vara svårt att bedöma om samma effekt kan uppnås om en åtgärd replikeras på en annan plats med andra förutsättningar. Framtagna resultat sprids inte heller på ett enkelt och tydligt sätt till övriga i branschen.

BR:s styrelse beviljade 2018 en projektansökan om effektbedömningar av framkomlighetsåtgärder. Sökte gjorde BRs medlemsföretag Keolis Sverige AB tillsammans med Trafikförvaltningen SLL och Trafikkontoret Stockholms stad. Projektet arbetade med att ta fram en effektbedömning för ett antal typåtgärder som används för att öka busstrafikens framkomlighet, bl a avseende busstrafikens restider, hastighet, pålitlighet och förutsägbarhet. Platsspecifika förutsättningar och påverkan för övriga trafikslag beaktades också i projektet. Resenärernas upplevelse av framkomlighetsåtgärder och hur de påverkar kollektivtrafikens attraktivitet belystes. Den samhällsekonomiska nyttan och kostnaden för varje typåtgärd bedömdes, utifrån analys av nämnda parametrar, bedömd investeringskostnad och hur många resenärer som påverkas av åtgärden.

Resultatet av projektet sammanställdes i en broschyr samt redovisats på ett seminarium i Stockholm i mars 2020 i fullsatta lokaler hos Trafikförvaltningen SLL. Broschyren kan läsas på keolis.se/priobuss För ökad nationell spridning skickades också drygt 800 exemplar av broschyren i mars 2020 till tjänstepersoner som arbetar med frågor kopplade till trafik-, infrastruktur- och samhällsplanering hos de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, regionerna, branschorganisationer och kommunerna i våra medelstora och större svenska städer. Broschyren och resultatet av projektet kommer fortsätta spridas framöver på relevanta konferenser, seminarier och i andra sammanhang.

Den upphandlade trafikens kostnadsutveckling

BRs styrelse beviljade 2017 en projektansökan om den upphandlade trafikens kostnadsutveckling, från Sveriges Bussföretag och förbundets arbetsgrupp LINK, arbetsgruppen för upphandlad linjetrafik och skolskjuts. Projektet syftade till att via fakta och analyser initiera och få igång en ordentlig diskussion om den ekonomiska utvecklingen för den offentligt upphandlad kollektivtrafiken, då kostnaderna under många år ökat mer än resenärerna enligt bland annat rapporter från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (tidigare SKL). Många satsningar och prioriteringar som idag görs av RKM sker enligt arbetsgruppens analys utan att de ekonomiska konsekvenserna synliggörs och att olika färdmedels fördelar negligeras. Bussens kostnadseffektivitet, flexibilitet och snabbhet måste också vara med som faktorer i de prioriteringar som samhället gör utifrån såväl företagsekonomi som samhällsnytta. Rapporten Hur får vi mer kollektivtrafik för pengarna: Ekonomisk analys av perioden 2000–2015 av svensk upphandlad kollektivtrafik presenterades vid ett seminarium under 2017 års Almedalsvecka av rapportförfattaren Torbjörn Eriksson, Urbanet Analyse. Rapporten har också utgjort underlag för flera mediaartiklar, krönikor och debattinlägg. Dessutom har Torbjörn Eriksson tillsammans med Anna Grönlund och Lars Annerberg från Sveriges Bussföretag, haft flera enskilda möten och föredrag för ledande befattningshavare hos landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och deras nationella organisationer och redogjort för rapportens analyser och slutsatser i syfte att initiera fortsatt diskussion i frågan.

Läs rapporten här

Säker skolstart

BR beslöt 2015 att gå in som delfinansiär i projekt Säker skolstart efter en ansökan av Sveriges Bussföretag. Projektet Säker skolstart etablerades genom ett samarbete och en gemensam finansiering mellan Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik, Trygg Hansa och Trafikverket.

Omkring 450 000 barn och ungdomar reser dagligen med skolskjuts i buss, taxi eller andra färdmedel. Under de senaste hundra åren har antalet resande barn till och från skolan ökat. Att skolskjutsen samordnas med annan trafik bidrar också till ett ökat underlag för kollektivtrafiken vilket är betydelsefull för många människors vardag. Varje år är det nya barn som börjar skolan och då infinner sig frågor som ”Hur fungerar skolskjutsen”, ”Är bussen säker att åka i?”, ”Hur går man till och från hållplatsen?”, ”Vart kan jag vända mig om något inte fungerar?”. Många trafikbolag arbetar dagligen med skolskjuts och skolskjutsfrågor. För att kunna informera skola, elever och föräldrar om hur skolskjutsen fungerar så behövs aktuellt och intresseväckande informationsmaterial att visa vid skolstarter och på föräldramöten. I många offentliga upphandlingar av skoltrafik ingår även krav på att kunna informera om verksamheten, vilket innebär en kontinuerlig efterfrågan på ett tydligt och branschgemensamt informationsmaterial. Syftet med projektet är att stärka branschen i skolskjutsfrågor, öka medvetandet om skolskjutsar, stärka kompetensen i trafiksäkerhetsfrågor och därmed underlätta för trafikbolagen att följa gällande lagar, regler och allmänna villkor och förebygga trafikolyckor i samband med skolskjuts. Materialet ska bidra till att engagera, informera och stödja trafikbolagen och kommunerna i deras trygghets- och säkerhetsarbete kring skolskjuts gentemot skola och kommun. Det färdiga materialet presenterades på webbplatsen www.skolskjutsen.se och mottogs positivt i branschen.

Bussbranschen 2030

Bussbranschens förutsättningar och villkor styrs till stor del av händelser utanför bussföretagens beslutsmandat. Samtidigt, om vi vet vart vi som bransch vill och varför, har vi genom ett proaktivt och tidigt påverkansarbete möjlighet att ge vår bild och vår vision av den framtid som berör oss till beslutsfattare och opinionsbildare i vår omvärld. BR beviljade därför 2016 finansiering för en projektansökan från Sveriges Bussföretag rörande ”Bussbranschen 2030”. Projektet inleddes med att den nationella forskningsorganisationen K2 fick i uppdrag att i samverkan med förbundet ta fram omvärldsanalys med tidsperspektivet 2030. Arbetet resulterade i rapporten Vilken framtid har bussen? från K2 i oktober 2017.

Det fyra framtidsscenarion som tecknas i rapporten Vilken framtid har bussen? har alla tonvikt på den tekniska utvecklingen och omvärldens påverkan utifrån nuvarande struktur i den svenska bussbranschen. Scenariobeskrivningen och framtidsbilden Mer av samma beskriver en bild av busstrafiken 2030 som inte innebär förändringar som är väsensskild från dagens situation. Den bilden var den som de flesta i Sveriges Bussföretags styrelse och arbetsgrupper såg som rimlig i ett perspektiv fram till 2030. Därför blev just det scenariot utgångspunkt i den framtidsbild Sveriges Bussföretag tecknade i dokumentet Vår väg vidare men med en fördjupad analys av utvecklingen i perspektiv som branschens struktur och produktutveckling. Sveriges Bussföretag tror också att dagens tydliga trender mot ökad elektrifiering och ökad framkomlighet för kollektivtrafiken i storstäder, i form av olika politiska beslut om inskränkningar för privatbilar, ger bussen och bussbranschen en renässans, eftersom bussen och bussföretagen erbjuder lösningar som bygger på klimatsmarta, flexibla och trygga persontransporter.

Sveriges Bussföretag vill, med rapporten Vilken framtid har bussen och framtidsbilden Vår väg vidare – svensk bussbransch efter 2030 fördjupa samtalen om vår närings utveckling och möjligheter. Därför inledde vid 2018 en serie samtal om framtiden med personer i den svenska bussbranschens omvärld som påverkar vår närings framtid och villkor. Några av samtalen filmades och publicerades för fortsatta diskussioner (läs mer här) Rapporter och underlag från projektet har presenterats bland annat på Transportforum.

Regionala superbussar - nationellt koncept för implementering av BRT

Styrelsen i BR beslöt 2015 efter en ansökan från Sveriges Bussföretag att gå in som delfinansiär i projektet om ”Regionala superbussar – nationellt koncept för implementering av BRT” med start 2016. Forskning om utveckling av konceptet ”Regional superbuss”, samt att öka förståelsen för hur detta kan genomföras i olika delar av Sverige, var de bärande delarna av projektet. Merparten av projektkostnaden togs av andra finansiärer i projektet, såsom Trafikverket och Skånetrafiken. Projektet bedrevs av Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och Samhälle inom ramen för Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2.

Läs mer om projektet Regional superbuss ska studeras i två nya K2-projekt | K2 (k2centrum.se)

Regional superbuss är ett koncept som innebär högkvalitativ kollektivtrafik under devisen ”tänk tåg – kör buss”. Med prioritering av busstrafiken genom fysiska och tekniska åtgärder, förbättrade fordon, bättre service med mera kan man skapa ett snabbt, attraktivt och statushöjt bussystem för den regionala kollektivtrafiken Tanken är att Regional superbuss ska utgöra ett kostnadseffektivt och snabbgenomförbart alternativ till regionala järnvägsinvesteringar. I grunden är det ett försök att anpassa konceptet Bus Rapid Transit (BRT) till en regional skala. Konceptet omfattar en helhetssyn på infrastruktur, stationer, betallösningar, fordon och informationsteknologi för att ge en högkvalitativ kollektivtrafikförsörjning för regioner, eller delar av regioner som saknar järnvägsförbindelser.

Läs även:

Pettersson 2018 (Developing a regional superbus concept – collaboration challenges) 

Odbacke 2018 (Bedömningsverktyg för svensk BRT – redskap för planering och utvärdering av högkvalitativa bussystem i Sverige)

Hansson, Pettersson, Ringqvist och Lindblom (2016) (Guidelines för attraktivt regional busstrafik – regional BRT)

Passagerarrättigheter reguljär linjetrafik

Sveriges Bussföretag och dess arbetsgrupp för kommersiell linjetrafik sökte 2015 finansiering för projektet handbok för passagerrättigheter för buss i linjetrafik. Bakgrunden var att den 1 mars 2014 trädde EUs förordning 181/2011 beträffande passagerares rättigheter för reguljär linjetrafik i kraft. För bussföretag och dess resenärer var detta en helt ny förordning. Konsumentverket blev den övervakande myndigheten i dessa frågor. Projektet syftade till att ta fram en paket med en handbok med tillhörande material som stöd till medlemsföretagen i Sveriges Bussföretag, i tät dialog med bland andra Konsumentverket och berörda medlemsföretag. Handboken och dess tillhörande material väckte vid lanseringen ett stort intresse bland berörda medlemsföretag och nyttjades i företagens kommunikation, något som bidrog till en enhetlig och tydlig konsumentinformation kring den nya konsumentlagstiftningen.

Ny version av Säkerhetsinstruktion ombord, Safety on Board

BR beviljade 2014 en ansökan från Sveriges Bussföretag om att utarbeta en ny och uppdaterad Säkerhetsinstruktion ombord på bussen (Safety on Bus and Coach), material för branschgemensamt informationsmaterial till resenärer i buss. Materialet utformades för att engagera, informera och stödja medlemsföretagen i deras säkerhetsarbete, men även underlätta för researrangörer, såsom idrottsföreningar och pensionärsgrupper, som vill informera om säkerheten i samband med resan. Målet var att Sveriges Bussföretag ska kunna erbjuda medlemsföretagen och andra intressenter ett användbart verktyg för sitt säkerhetsarbete ombord på bussarna samt att minska och förhindra olyckor i samband med bussresor och vid eventuella olyckor begränsa konsekvenserna. Dessutom bidrar projektet till att fortsatt hålla säkerhetsfrågorna högt prioriterade samt till att hålla en god kommunikation mellan bussbolag och resenär så att alla kan känna sig säkra ombord. Materialet finns nu att beställa från Sveriges Bussföretag och resulterade bland annat i en film som kan anpassas till respektive medlemsföretags grafiska profil.

Se filmen här

Vill du ha filmen för att visa i er buss? Maila Charlotte Erlandsson, kommunikatör på Sveriges Bussföretag

Ja till beställningstrafik med buss i Stockholm

BRs styrelse sa 2014 ja till en projektansökan från Stockholms Läns bussbranschförening om ett projekt i syfte att lyfta fram beställnings- och turisttrafikens villkor i Stockholm. Bakgrunden var att föreningen upplevde att förutsättningarna för trafiken har försämrats fortlöpande, framförallt avseende infrastrukturens utformning och möjligheten för tillträde för turistbussen till viktiga besöksmål och turistnav. Projektet syftade också till att dokumentera och skildra den stora betydelse turistbussarna har för en växande besöksnäringen i Stockholm. Projektet utformades också som ett koncept tänkt att fungera som modell för liknande projekt i andra städer. Projektet utmynnade i en rapport som kommunicerades till beslutsfattare och intressenter under flera år.

Läs rapporten här

 

 

Kör- och vilotider - dokumentation av läget i bussbranschen

BRs styrelse godkände 2014 en projektansökan från Sörmlands-Östergötlands Bussbranschförening om ett projekt för att dokumentera läget i bussbranschen avseende polisens och Transportstyrelsens tillämpning av regelverken för kör- och vilotider. Bakgrunden var att många av landets bussföretag upplevde att lagstiftningen och dess tillämpning i Sverige gjorde det omöjligt för berörda företag att göra rätt, trots en vilja därtill. Projektet syftade till att dokumentera lagförda överträdelser med beskrivningar av överträdelsen och dess omständigheter samt att skildra verkliga och möjliga situationer där regelverket i realiteten inte går att uppfylla för landets bussföretag utan att företagen gjorde sig skyldiga till någon typ av lagbrott, mot bakgrund av regelverkets utformning och tillämpningen av svenska myndigheter. Projektet sammanställde sedan materialet i form av juridiska texter, informationsmaterial och översatte materialet till engelska för spridning på europeisk nivå. Projektets slutrapport överlämnades till Transportstyrelsen i hopp om en konstruktiv dialog kring en förändrad tillämpning och dialog mellan bransch och myndigheter och publicerades även här:

Ta del av rapporten här