Utvecklingsprojekt

För att stärka och utveckla den svenska bussbranschen har BR i uppdrag att fördela medel till särskilda projekt och insatser i arbetet med branschfrågor som bidrar till en positiv utveckling av resor med buss.

I varje projekt som BR beviljar ska det finnas en tydlig branschnytta. Vad som är branschnytta avgörs av styrelsen i BR, med utgångspunkt i de kriterier som antagits. Bland de projekt som styrelsen beviljat genom åren finns både större och mindre projekt, liksom projekt som pågått några månader till sådana som bedrivits i flera år. De beviljade projektmedlen har varierat från under 100 000 till flera miljoner kronor. Ibland har BR gått in som en finansiär av flera, ibland har BR finansierat hela projekt.

 

image

Spridning av den kunskap och de resultat som beviljade projekt ger,
sker huvudsakligen i enlighet med projektets projektplan.

Dessutom lämnas löpande information vid samrådsmöten mellan Sveriges Bussföretag och landets regionala bussbranschföreningar, till branschutskottet i styrelsen för Sveriges Bussföretag, till styrelsen i Sveriges Bussföretag samt i förekommande fall vid BRs och Sveriges Bussföretags årsstämmor. Artiklar och nyhetsnotiser på Internet samt i Sveriges Bussföretags nyhetsbrev till medlemmar, BussInfo, är också regelbundna informationskanaler. I relevanta fall sprids även resultaten externt, till media, intressenter i bussbranschens omvärld och andra forum. Några projekt har också presenterats på bland annat forskningskonferensen Transportforum och kollektivtrafikens stora mässa och kongress Persontrafik.

Genom att i några projekt samarbeta med forskare och forskningsinstitut blir också det arbete BR finansierar en del av den samlade akademiska kunskapen om branschen. På så sätt bidrar BR till att sprida kunskap om branschens utmaningar och lösningar till forskare, utredare, lärosäten, myndigheter och offentliga organ som i olika sammanhang söker fördjupad kunskap och förståelse för den svenska bussbranschen. BRs arbete kompletterar och fördjupar det arbete som gör av bussbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation Sveriges Bussföretag inom Transportföretagen och Svenskt Näringsliv. Alla projekt som presenteras för BRs styrelse ska också presenteras för branschutskottet i Sveriges Bussföretag som ger ett vägledande utlåtande med sin bedömning om projektet till BRs styrelse. Då BR och Sveriges Bussföretag har en gemensam valberedning samt delar kansliresurser sker ett löpande utbyte.