Att söka forskningsbidrag från BR

Söka medel kan medlemmar i Svenska Bussbranschens Riksförbund, medlemmar i Sveriges Bussföretag, styrelsen i Svenska Bussbranschens Riksförbund, styrelsen i Sveriges Bussföretag samt branschutskottet i Sveriges Bussföretag. Dessa intressenter kan söka ensamma, tillsammans eller med partner.

image

För att kunna söka projektmedel från BR måste sökande uppfylla minst ett av följande kriterier:

  • vara medlem i BR
  • vara medlem i Sveriges Bussföretag
  • ingå som ledamot i styrelsen i BR
  • ingå som ledamot i styrelsen i Sveriges Bussföretag
  • ingå som ledamot i Branschutskottet i styrelsen för Sveriges Bussföretag

Dessa intressenter kan söka ensamma, tillsammans eller med partner. Det är viktigt att ni driver projektet med största försiktighet avseende kostnader. De projektmedel ni inte använder ska ni återbetala till förbundet efter genomförd redovisning och slutrapport.

Så söker du

Ansökan sker på anvisad blankett. Du kan ansöka när som helst under året. BR behandlar alla ansökningar i samband med BRs ordinarie styrelsemöte. Ladda ner blanketten här: Sök BR-projekt

Varje ansökan måste kunna visa på att projektet har en tydlig branschnytta. BR kommer värdera en ansökan utifrån följande kriterier:

  • Relevans:  Är det en aktuell fråga för den svenska bussbranschen? Har någon annan redan gjort detta? Är det verksamhetsnära? Kan resultatet generaliseras till många bussföretag eller bussresearrangörer – finns en tydlig branschnytta?
  • Genomförande: Har projektet resurser och handläggare för att driva projektet? Finns bussföretag med?
  • Livstid: Kommer resultaten att vara användbara under en längre tid och kan vi hantera resultatet?

BR:s styrelse beslutar om fördelning av medel för arbete med branschfrågor som syftar till att stärka arbetet med att utveckla den svenska bussbranschen och bidra till en positiv utveckling av resor med buss. I beredningsprocessen inför styrelsens beslut om fördelning av medel inhämtar de även synpunkter från Sveriges Bussföretags Branschutskott.

Projekten ska redovisas dels på angivet styrelsemöte i BR, samt dels vid möte i Branschutskottet i Sveriges Bussföretag.

För att ett projektet ska kunna ingå i BR:s verksamhetsberättelse ska ni lämna en lägesrapport alternativt en slutrapport skriftligen med uppnådda resultat av projektet, senast den 1 februari varje år. Styrelsen i BR beslutar om hur och när de publicerar projekt och dess resultat.