Pågående projekt

Här är ett urval av de projekt som pågår just nu:

Läs mer om de olika projekten nedan

Besökare i Stockholm har svårt att med turistbuss komma fram

Sveriges Bussföretags avdelning Stockholm har fått anslag från BR för att driva nu ett projekt för att förbättra framkomligheten för turist- och beställningstrafiken i Stockholm. En fråga som förutom alla bussföretag baserade i Stockholm också berör bussföretag från hela landet, eftersom Stockholm i många avseenden är Sveriges ledande turist- och evenemangsstad.

BRs anslag ska huvudsakligen användas till en studie över problem och utmaningar i frågan. I projektet ingår också flera andra aktiviteter som finanserias inom Sveriges Bussföretags löpande verksamhet.

Svårigheterna med att kunna köra besökare på ett attraktivt, klimatsmart och trafiksäkert sätt har försämrats år från år. Inom projektets ram kommer en rapport tas fram om vilka värden som står på spel och ett antal uppvaktningar och möten med politiker och andra beslutsfattare genomföras. Projektet finansieras delvis av BR, bussbranschens egen forsknings- och utvecklingsorganisation.

Startskottet för projektet blev den bussrundtur som genomförde den 19 oktober i Stockholm. Vid bussrundturen medverkade förutom företrädare för Sveriges Bussföretag också representanter för besöksnäringen, näringslivet och media.

Nu kan du se filmen från rundturen och lyssna till intervjuerna med medföljande Stockholmspolitiker och branschföreträdare – se.

Rapporten presenterades vid ett webbinarium i februari – se webbinariet och ta del av rapporten

Eplusbus – omställning till elbussar i svensk kollektivtrafik

Busstrafiken genomgår just nu en snabb förändring där elbussar introduceras i snabb takt då trafikavtalen förnyas och i vissa fall redan i befintliga avtal. Elektrifieringen understöds genom statliga stödformer såsom stadsmiljöavtal, Klimatklivet och genom Energimyndighetens elbusspremie. Förutom tekniska utmaningar innebär elektrifieringen utmaningar och/eller möjligheter för: Elförsörjning/effekt, organisering av busstrafiken framförallt sett till omlopp och depåer, avtalskonstruktioner och upphandlingsformer. Busstrafikens elektrifiering ger också förutsättningar för nya former för digitalisering och automatisering. Samhällsplaneringsaspekter, som hur busstrafiken kan ”vävas in” i en attraktiv stadsmiljö och hur bussen kan trafikera även inomhusmiljöer som köpcentra och universitetsområden, är andra perspektiv som nämns i debatten kring bussbranschens elektrifiering.

Den snabba förändringstakten gör att det är angeläget att studera omställningen och att lösa problem som kan uppstå för att uppnå en så effektiv och hållbar busstrafik som möjligt. Projektet eplusbus är i huvudsak avgränsat till fallstudier av stadstrafik i Sverige, där man dels inför elbussar linjevis (större städer), dels inför elbussar i hela fordonsflottan på en gång (mindre städer). En delstudie i projektet blickar ut mot andra städer i Norden och Europa där andra forskningsprojekt pågår, för att göra jämförelser och utbyta erfarenheter.

Specifika projektsyften är:

  • Lära av pågående elbuss-satsningar i stadstrafik
  • Sprida kunskap och bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, branschaktörer och akademi
  • Stödja ett balanserat och kostnadseffektivt teknikskifte

Eplusbus utgör en del i samverkansprojektet ”Elektrifiering av busstrafiken” där Trafikverket, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2 och Sveriges Bussföretag, samt en rad aktörer i sektorn, samverkar kring busstrafikens elektrifiering. Eplusbus har fått sin huvudsakliga finansiering av Trafikverket, K2 och Sveriges Bussföretag och inleds 2020.

En första delstudie är nu publicerad på K2 Nationellt Kunskapscentrum för Kollektivtrafik, läs mer här: Elbussen är här! Lärdomar och kunskapsluckor i forskning om elbussar

Cabotage för buss

Cabotage har länge varit en hett diskuterad fråga inom godstransportnäringen, men gällande persontransporter på väg är det juridiska läget mer oklart. BR beslutade därför vid sitt styrelsesammanträde i mars 2020 att finansiera en studie kring hur utbrett cabotage är i den svenska bussbranschen, hur frågan hanterats i våra nordiska grannländer och kartlägga exakt hur det aktuella rättsläget för frågan är inom EU och Sverige. Projektet kommer också söka erfarenheter över hur läget upplevs av bussföretag medlemmar i Sveriges Bussföretag, för att kunna ge en tydlig bild av dagens verklighet i cabotagefrågan. Projektet är sökt av Norrbottens Bussbranschförening och Stockholms läns Bussbranschförening med stöd från Sveriges Bussföretag.

Inrapportering av observationer sker på busscabotage.se