Fakta om forskning- och utveckling i buss- och kollektivtrafiken

Styrelsen i BR tog under 2015 initiativ till ett närmare samarbete med K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Vi bjöd in forskningscentrets föreståndare till styrelsemöten och dialog. Syftet är att kunna nyttja BR:s kapital på ett ännu bättre sätt genom samverkan och gemensamma projekt med branschens ledande forsknings- och utvecklingsorganisation.

Under 2018 har styrelsen fortsatt arbetet och kontakterna med K2 samt med andra externa forskningsorgan och myndigheter inom transportområdet. BR har genomfört ett stort antal möten. Syftet har dels varit att tillvarata möjligheterna med finansiering både från BR och andra forskningsfinansiärer för bättre utväxling på insatta medel. Det har även varit viktigt att informera forskare och andra nyckelpersoner mer om bussbranschens villkor, utmaningar och strukturer för att få detta speglat på korrekt sätt i studier, rapporter och utredningar. Vi använder sedan materialet som underlag i offentliga utredningar, myndighetsanalyser etcetera. På så sätt bidrar BR i sitt arbete med att långsiktigt skapa goda och rättvisa villkor för medlemsföretagen och bussbranschen som helhet.

Spridning av genomförda projekt

Spridning av den kunskap och de resultat som beviljade projekt ger sker huvudsakligen i enlighet med projektets projektplan. Dessutom lämnar BR löpande information vid samrådsmöten mellan Sveriges Bussföretag och landets regionala bussbranschföreningar, till Branschutskottet i styrelsen för Sveriges Bussföretag samt vid både BR:s och Sveriges Bussföretags årsstämmor.

BR publicerar också artiklar och nyhetsnotiser regelbundet i informationskanaler som Sveriges Bussföretags webb och nyhetsbrevet Buss-Info som medlemmar får ta del av. I relevanta fall sprider vi även resultaten externt, till media, intressenter i bussbranschens omvärld och andra forum.

Forskningsmaterial om bussbranschens utveckling och historia

Tillsammans med föreningen Persontrafikens Veteraner har vi på BR samlat material om den svenska bussbranschens historia och utveckling hos Centrum för näringslivshistoria. Här finns material om företag, organisationer, branschprofiler, regleringar och beslut som påverkat bussbranschen, möten, evenemang och mycket annat. Vill du ta del av materialet är du välkommen att skicka en förfrågan. Hör av dig till Centrum för näringslivshistoria – bild- och faktasök och beskriva ditt ärende.

Centrum för näringlsivshistoria behöver veta vem du är, vilket typ av material du eftersöker samt syftet med din forskning. De gör sedan en första bedömning för att se om material som är relevant för din fråga kan finnas hos i arkivet. Centrum för näringlivshistoria söker även tillstånd för forskning hos oss på BR. Efter godkänt tillstånd kan vi boka tid för att besöka arkivet. Har du inte möjlighet att komma till arkivet kan Centrum för näringslivshistoria forska i arkiven åt dig. De fakturerar för arbetstiden samt för digitalisering av materialet. Tidsbokning krävs alltid!