september 4, 2023

Bussbranschen 2030

Bussbranschens förutsättningar och villkor styrs till stor del av händelser utanför bussföretagens beslutsmandat. Samtidigt, om vi vet vart vi som bransch vill och varför, har vi genom ett proaktivt och tidigt påverkansarbete möjlighet att ge vår bild och vår vision av den framtid som berör oss till beslutsfattare och opinionsbildare i vår omvärld. BR beviljade därför 2016 finansiering för en projektansökan från Sveriges Bussföretag rörande ”Bussbranschen 2030”. Projektet inleddes med att den nationella forskningsorganisationen K2 fick i uppdrag att i samverkan med förbundet ta fram omvärldsanalys med tidsperspektivet 2030. Arbetet resulterade i rapporten Vilken framtid har bussen? från K2 i oktober 2017.

Det fyra framtidsscenarion som tecknas i rapporten Vilken framtid har bussen? har alla tonvikt på den tekniska utvecklingen och omvärldens påverkan utifrån nuvarande struktur i den svenska bussbranschen. Scenariobeskrivningen och framtidsbilden Mer av samma beskriver en bild av busstrafiken 2030 som inte innebär förändringar som är väsensskild från dagens situation. Den bilden var den som de flesta i Sveriges Bussföretags styrelse och arbetsgrupper såg som rimlig i ett perspektiv fram till 2030. Därför blev just det scenariot utgångspunkt i den framtidsbild Sveriges Bussföretag tecknade i dokumentet Vår väg vidare men med en fördjupad analys av utvecklingen i perspektiv som branschens struktur och produktutveckling. Sveriges Bussföretag tror också att dagens tydliga trender mot ökad elektrifiering och ökad framkomlighet för kollektivtrafiken i storstäder, i form av olika politiska beslut om inskränkningar för privatbilar, ger bussen och bussbranschen en renässans, eftersom bussen och bussföretagen erbjuder lösningar som bygger på klimatsmarta, flexibla och trygga persontransporter.

Sveriges Bussföretag vill, med rapporten Vilken framtid har bussen och framtidsbilden Vår väg vidare – svensk bussbransch efter 2030 fördjupa samtalen om vår närings utveckling och möjligheter. Därför inledde vid 2018 en serie samtal om framtiden med personer i den svenska bussbranschens omvärld som påverkar vår närings framtid och villkor. Några av samtalen filmades och publicerades för fortsatta diskussioner (läs mer här) Rapporter och underlag från projektet har presenterats bland annat på Transportforum.