september 4, 2023

Eplusbus – omställning till elbussar i svensk kollektivtrafik

Busstrafiken genomgår just nu en snabb förändring där elbussar introduceras i snabb takt då trafikavtalen förnyas och i vissa fall redan i befintliga avtal. Elektrifieringen understöds genom statliga stödformer såsom stadsmiljöavtal, Klimatklivet och genom Energimyndighetens elbusspremie. Förutom tekniska utmaningar innebär elektrifieringen utmaningar och/eller möjligheter för: Elförsörjning/effekt, organisering av busstrafiken framförallt sett till omlopp och depåer, avtalskonstruktioner och upphandlingsformer. Busstrafikens elektrifiering ger också förutsättningar för nya former för digitalisering och automatisering. Samhällsplaneringsaspekter, som hur busstrafiken kan ”vävas in” i en attraktiv stadsmiljö och hur bussen kan trafikera även inomhusmiljöer som köpcentra och universitetsområden, är andra perspektiv som nämns i debatten kring bussbranschens elektrifiering.

Den snabba förändringstakten gör att det är angeläget att studera omställningen och att lösa problem som kan uppstå för att uppnå en så effektiv och hållbar busstrafik som möjligt. Projektet eplusbus är i huvudsak avgränsat till fallstudier av stadstrafik i Sverige, där man dels inför elbussar linjevis (större städer), dels inför elbussar i hela fordonsflottan på en gång (mindre städer). En delstudie i projektet blickar ut mot andra städer i Norden och Europa där andra forskningsprojekt pågår, för att göra jämförelser och utbyta erfarenheter.

Specifika projektsyften är:

Lära av pågående elbuss-satsningar i stadstrafik
Sprida kunskap och bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, branschaktörer och akademi
Stödja ett balanserat och kostnadseffektivt teknikskifte

Eplusbus utgör en del i samverkansprojektet ”Elektrifiering av busstrafiken” där Trafikverket, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2 och Sveriges Bussföretag, samt en rad aktörer i sektorn, samverkar kring busstrafikens elektrifiering. Eplusbus har fått sin huvudsakliga finansiering av Trafikverket, K2 och Sveriges Bussföretag och inleds 2020.

En första delstudie är nu publicerad på K2 Nationellt Kunskapscentrum för Kollektivtrafik, läs mer här: Elbussen är här! Lärdomar och kunskapsluckor i forskning om elbussar

Inför projektets avslut genomfördes den 7 december ett webbinarium i Trafikverkets regi.