september 4, 2023

Framkomlighet för bussen

Läs projektets rapport i sin helhet: ”Hur ska vi prioritera bussen? – Effektbedömning av framkomlighetsåtgärder för en attraktivare busstrafik

I allt fler större städer i Sverige uppmärksammas ökade framkomlighetsproblem för busstrafiken. Både beslutsfattare och tjänstepersoner inser att prioriteringen av bussen i gatuutrymmet är av största vikt för att kollektivtrafikens attraktivitet ska öka. Men hur ska vi prioritera bussen, och vilka åtgärder ger mest effekt? Idag genomförs framkomlighetsåtgärder i flera kommuner och i samverkan med flera aktörer för att öka bussresans hastighet och pålitlighet. Men effekterna följs inte alltid upp, eller följs endast upp i stråk där flertalet olika åtgärder genomförts. Samtidigt kan det vara svårt att bedöma om samma effekt kan uppnås om en åtgärd replikeras på en annan plats med andra förutsättningar. Framtagna resultat sprids inte heller på ett enkelt och tydligt sätt till övriga i branschen.

BR:s styrelse beviljade 2018 en projektansökan om effektbedömningar av framkomlighetsåtgärder. Sökte gjorde BRs medlemsföretag Keolis Sverige AB tillsammans med Trafikförvaltningen SLL och Trafikkontoret Stockholms stad. Projektet arbetade med att ta fram en effektbedömning för ett antal typåtgärder som används för att öka busstrafikens framkomlighet, bl a avseende busstrafikens restider, hastighet, pålitlighet och förutsägbarhet. Platsspecifika förutsättningar och påverkan för övriga trafikslag beaktades också i projektet. Resenärernas upplevelse av framkomlighetsåtgärder och hur de påverkar kollektivtrafikens attraktivitet belystes. Den samhällsekonomiska nyttan och kostnaden för varje typåtgärd bedömdes, utifrån analys av nämnda parametrar, bedömd investeringskostnad och hur många resenärer som påverkas av åtgärden.

Resultatet av projektet sammanställdes i en broschyr samt redovisats på ett seminarium i Stockholm i mars 2020 i fullsatta lokaler hos Trafikförvaltningen SLL. Broschyren kan läsas på keolis.se/priobuss För ökad nationell spridning skickades också drygt 800 exemplar av broschyren i mars 2020 till tjänstepersoner som arbetar med frågor kopplade till trafik-, infrastruktur- och samhällsplanering hos de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, regionerna, branschorganisationer och kommunerna i våra medelstora och större svenska städer. Broschyren och resultatet av projektet kommer fortsätta spridas framöver på relevanta konferenser, seminarier och i andra sammanhang.