september 4, 2023

Ja till beställningstrafik med buss i Stockholm

BRs styrelse sa 2014 ja till en projektansökan från Stockholms Läns bussbranschförening om ett projekt i syfte att lyfta fram beställnings- och turisttrafikens villkor i Stockholm. Bakgrunden var att föreningen upplevde att förutsättningarna för trafiken har försämrats fortlöpande, framförallt avseende infrastrukturens utformning och möjligheten för tillträde för turistbussen till viktiga besöksmål och turistnav. Projektet syftade också till att dokumentera och skildra den stora betydelse turistbussarna har för en växande besöksnäringen i Stockholm. Projektet utformades också som ett koncept tänkt att fungera som modell för liknande projekt i andra städer. Projektet utmynnade i en rapport som kommunicerades till beslutsfattare och intressenter under flera år.

Läs rapporten här