september 4, 2023

Passagerarrättigheter reguljär linjetrafik

Sveriges Bussföretag och dess arbetsgrupp för kommersiell linjetrafik sökte 2015 finansiering för projektet handbok för passagerrättigheter för buss i linjetrafik. Bakgrunden var att den 1 mars 2014 trädde EUs förordning 181/2011 beträffande passagerares rättigheter för reguljär linjetrafik i kraft. För bussföretag och dess resenärer var detta en helt ny förordning. Konsumentverket blev den övervakande myndigheten i dessa frågor. Projektet syftade till att ta fram en paket med en handbok med tillhörande material som stöd till medlemsföretagen i Sveriges Bussföretag, i tät dialog med bland andra Konsumentverket och berörda medlemsföretag. Handboken och dess tillhörande material väckte vid lanseringen ett stort intresse bland berörda medlemsföretag och nyttjades i företagens kommunikation, något som bidrog till en enhetlig och tydlig konsumentinformation kring den nya konsumentlagstiftningen.