september 4, 2023

Utveckling av bussresedestinationer

BR:s styrelse beviljade 2019 finansiering av projektet Utveckling av bussresedestinationer – Pilotprojekt Sörmland, sökt av Sveriges Bussföretags branschutskott i samverkan med Sörmlands Turismutveckling AB (STUA). Referensgrupp är Sveriges Bussföretags arbetsgrupp för turist- och beställningstrafik med buss, TURBO och projektledningen sköts av Sveriges Bussföretag.

Syftet med projektet är att med utgångspunkt i besöksmål som lyckats bra i sitt samarbete med bussföretag se om det går att dra några generella slutsatser kring framgångsrika metoder. Avsikten är att låta ett antal besöksmål i Sörmland prova att utveckla sin produkt gentemot bussgrupper och sedan utvärdera resultaten. Projektets ska dels resultera i en checklista som besöksmål kan använda sig av för att förbättra sin produkt gentemot bussföretag som målgrupp, vilken sedan kan spridas till andra delar av Sverige via Sveriges Bussföretag. Dels ska projektet medföra att ett antal besöksmål i Sörmland testar att utveckla sina produkter gentemot bussföretag som målgrupp och får vägledning i hur de kan utveckla sin verksamhet för att bättre möta den specifika målgruppens behov.

Checklista för ett lyckat samarbete mellan besöksmål och bussresearrangörer