Pågående projekt

Här är ett urval av de projekt som pågår just nu:

Läs mer om de olika projekten nedan

Forskning för utvecklingen i den svenska bussbranschen efter pandemin

Krisen i spåren av corona pandemin har drabbat hela den svenska besöksnäringen oerhört hårt. För att skildra effekterna och visa på konsekvenserna både på kort och lång sikt har ett unikt forskningssamarbete inletts mellan BFUF, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond och Bussbranschens forsknings- och utvecklingsfond (BR). I en ny utlysning söks nu forskningsprojekt med den övergripande inriktningen forskning relevant för besöksnäringen post corona.

Utlysningens två teman är:
1) Omstart av besöksnäringen – lärdomar av tiden med pandemin att ta med för en hållbar framtid
2) Kommersiell busstrafik post corona – marknad och förutsättningar för bussföretag med verksamhet inriktad mot besöksnäring

Läs mer om utlysningen och samarbetet på BFUF | Utlysning 2021 – Omstart av besöksnäringen och framtiden för bussföretag

Eplusbus – omställning till elbussar i svensk kollektivtrafik

Busstrafiken genomgår just nu en snabb förändring där elbussar introduceras i snabb takt då trafikavtalen förnyas och i vissa fall redan i befintliga avtal. Elektrifieringen understöds genom statliga stödformer såsom stadsmiljöavtal, Klimatklivet och genom Energimyndighetens elbusspremie. Förutom tekniska utmaningar innebär elektrifieringen utmaningar och/eller möjligheter för: Elförsörjning/effekt, organisering av busstrafiken framförallt sett till omlopp och depåer, avtalskonstruktioner och upphandlingsformer. Busstrafikens elektrifiering ger också förutsättningar för nya former för digitalisering och automatisering. Samhällsplaneringsaspekter, som hur busstrafiken kan ”vävas in” i en attraktiv stadsmiljö och hur bussen kan trafikera även inomhusmiljöer som köpcentra och universitetsområden, är andra perspektiv som nämns i debatten kring bussbranschens elektrifiering.

Den snabba förändringstakten gör att det är angeläget att studera omställningen och att lösa problem som kan uppstå för att uppnå en så effektiv och hållbar busstrafik som möjligt. Projektet eplusbus är i huvudsak avgränsat till fallstudier av stadstrafik i Sverige, där man dels inför elbussar linjevis (större städer), dels inför elbussar i hela fordonsflottan på en gång (mindre städer). En delstudie i projektet blickar ut mot andra städer i Norden och Europa där andra forskningsprojekt pågår, för att göra jämförelser och utbyta erfarenheter.

Specifika projektsyften är:

  • Lära av pågående elbuss-satsningar i stadstrafik
  • Sprida kunskap och bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, branschaktörer och akademi
  • Stödja ett balanserat och kostnadseffektivt teknikskifte

Eplusbus utgör en del i samverkansprojektet ”Elektrifiering av busstrafiken” där Trafikverket, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2 och Sveriges Bussföretag, samt en rad aktörer i sektorn, samverkar kring busstrafikens elektrifiering. Eplusbus har fått sin huvudsakliga finansiering av Trafikverket, K2 och Sveriges Bussföretag och inleds 2020.

En första delstudie är nu publicerad på K2 Nationellt Kunskapscentrum för Kollektivtrafik, läs mer här: Elbussen är här! Lärdomar och kunskapsluckor i forskning om elbussar

Jämförande studie av bältesanvändning beroende på bältestyp

BR:s styrelse beviljade 2019 en ansökan från Norrbottens Bussbranschförening om en jämförande studie av bältesanvändning beroende på bältestyp. Projektet riktar sig till bussresenärer i linjetrafik som utförs av länstrafikbolag och deras entreprenörer. Som grund för arbetet ligger hypotesen att ju enklare det är för den enskilde resenären att ta på sig och använda säkerhetsbältet i samband med sin resa, desto högre grad kommer bältesanvändningen att vara. Syftet med projektet är att utreda resenärens nyttjandegrad av 2-punkts respektive 3-punkts säkerhetsbälte ombord vid bussresor. Aktiviteten utformas genom en fältmätning av resenärernas bältesanvändning när de åker buss. Projektledning sker genom Sveriges Bussföretag.

Cabotage

Cabotage har länge varit en hett diskuterad fråga inom godstransportnäringen, men gällande persontransporter på väg är det juridiska läget mer oklart. BR beslutade därför vid sitt styrelsesammanträde i mars 2020 att finansiera en studie kring hur utbrett cabotage är i den svenska bussbranschen, hur frågan hanterats i våra nordiska grannländer och kartlägga exakt hur det aktuella rättsläget för frågan är inom EU och Sverige. Projektet kommer också söka erfarenheter över hur läget upplevs av bussföretag medlemmar i Sveriges Bussföretag, för att kunna ge en tydlig bild av dagens verklighet i cabotagefrågan. Projektet är sökt av Norrbottens Bussbranschförening och Stockholms läns Bussbranschförening med stöd från Sveriges Bussföretag.

Utveckling av bussresedestinationer

BR:s styrelse beviljade 2019 finansiering av projektet Utveckling av bussresedestinationer – Pilotprojekt Sörmland, sökt av Sveriges Bussföretags branschutskott i samverkan med Sörmlands Turismutveckling AB (STUA). Referensgrupp är Sveriges Bussföretags arbetsgrupp för turist- och beställningstrafik med buss, TURBO och projektledningen sköts av Sveriges Bussföretag.

Syftet med projektet är att med utgångspunkt i besöksmål som lyckats bra i sitt samarbete med bussföretag se om det går att dra några generella slutsatser kring framgångsrika metoder. Avsikten är att låta ett antal besöksmål i Sörmland prova att utveckla sin produkt gentemot bussgrupper och sedan utvärdera resultaten. Projektets ska dels resultera i en checklista som besöksmål kan använda sig av för att förbättra sin produkt gentemot bussföretag som målgrupp, vilken sedan kan spridas till andra delar av Sverige via Sveriges Bussföretag. Dels ska projektet medföra att ett antal besöksmål i Sörmland testar att utveckla sina produkter gentemot bussföretag som målgrupp och får vägledning i hur de kan utveckla sin verksamhet för att bättre möta den specifika målgruppens behov.