Pågående projekt

Här en översikt av de projekt som pågår just nu är:

Läs mer om de olika projekten nedan

Eplusbus – omställning till elbussar i svensk kollektivtrafik

Busstrafiken genomgår just nu en snabb förändring där elbussar introduceras i snabb takt då trafikavtalen förnyas och i vissa fall redan i befintliga avtal. Elektrifieringen understöds genom statliga stödformer såsom stadsmiljöavtal, Klimatklivet och genom Energimyndighetens elbusspremie. Förutom tekniska utmaningar innebär elektrifieringen utmaningar och/eller möjligheter för: Elförsörjning/effekt, organisering av busstrafiken framförallt sett till omlopp och depåer, avtalskonstruktioner och upphandlingsformer. Busstrafikens elektrifiering ger också förutsättningar för nya former för digitalisering och automatisering. Samhällsplaneringsaspekter, som hur busstrafiken kan ”vävas in” i en attraktiv stadsmiljö och hur bussen kan trafikera även inomhusmiljöer som köpcentra och universitetsområden, är andra perspektiv som nämns i debatten kring bussbranschens elektrifiering.

Den snabba förändringstakten gör att det är angeläget att studera omställningen och att lösa problem som kan uppstå för att uppnå en så effektiv och hållbar busstrafik som möjligt. Projektet eplusbus är i huvudsak avgränsat till fallstudier av stadstrafik i Sverige, där man dels inför elbussar linjevis (större städer), dels inför elbussar i hela fordonsflottan på en gång (mindre städer). En delstudie i projektet blickar ut mot andra städer i Norden och Europa där andra forskningsprojekt pågår, för att göra jämförelser och utbyta erfarenheter.

Specifika projektsyften är:

  • Lära av pågående elbuss-satsningar i stadstrafik
  • Sprida kunskap och bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, branschaktörer och akademi
  • Stödja ett balanserat och kostnadseffektivt teknikskifte

Eplusbus utgör en del i samverkansprojektet ”Elektrifiering av busstrafiken” där Trafikverket, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2 och Sveriges Bussföretag, samt en rad aktörer i sektorn, samverkar kring busstrafikens elektrifiering. Eplusbus har fått sin huvudsakliga finansiering av Trafikverket, K2 och Sveriges Bussföretag och inleds 2020.

Jämförande studie av bältesanvändning beroende på bältestyp

BR:s styrelse beviljade 2019 en ansökan från Norrbottens Bussbranschförening om en jämförande studie av bältesanvändning beroende på bältestyp. Projektet riktar sig till bussresenärer i linjetrafik som utförs av länstrafikbolag och deras entreprenörer. Som grund för arbetet ligger hypotesen att ju enklare det är för den enskilde resenären att ta på sig och använda säkerhetsbältet i samband med sin resa, desto högre grad kommer bältesanvändningen att vara. Syftet med projektet är att utreda resenärens nyttjandegrad av 2-punkts respektive 3-punkts säkerhetsbälte ombord vid bussresor. Aktiviteten utformas genom en fältmätning av resenärernas bältesanvändning när de åker buss. Projektledning sker genom Sveriges Bussföretag.

Cabotage

Cabotage har länge varit en hett diskuterad fråga inom godstransportnäringen, men gällande persontransporter på väg är det juridiska läget mer oklart. BR beslutade därför vid sitt styrelsesammanträde i mars 2020 att finansiera en studie kring hur utbrett cabotage är i den svenska bussbranschen, hur frågan hanterats i våra nordiska grannländer och kartlägga exakt hur det aktuella rättsläget för frågan är inom EU och Sverige. Projektet kommer också söka erfarenheter över hur läget upplevs av bussföretag medlemmar i Sveriges Bussföretag, för att kunna ge en tydlig bild av dagens verklighet i cabotagefrågan. Projektet är sökt av Norrbottens Bussbranschförening och Stockholms läns Bussbranschförening med stöd från Sveriges Bussföretag.