Genomförda projekt

Här är ett urval av de aktuella projekt som BR finansierat sedan 2014.

Läs mer om de projekten här nedan.

Kör- och vilotider - dokumentation av läget i bussbranschen

BRs styrelse godkände 2014 en projektansökan från Sörmlands-Östergötlands Bussbranschförening om ett projekt för att dokumentera läget i bussbranschen avseende polisens och Transportstyrelsens tillämpning av regelverken för kör- och vilotider. Bakgrunden var att många av landets bussföretag upplevde att lagstiftningen och dess tillämpning i Sverige gjorde det omöjligt för berörda företag att göra rätt, trots en vilja därtill. Projektet syftade till att dokumentera lagförda överträdelser med beskrivningar av överträdelsen och dess omständigheter samt att skildra verkliga och möjliga situationer där regelverket i realiteten inte går att uppfylla för landets bussföretag utan att företagen gjorde sig skyldiga till någon typ av lagbrott, mot bakgrund av regelverkets utformning och tillämpningen av svenska myndigheter. Projektet sammanställde sedan materialet i form av juridiska texter, informationsmaterial och översatte materialet till engelska för spridning på europeisk nivå. Projektets slutrapport överlämnades till Transportstyrelsen i hopp om en konstruktiv dialog kring en förändrad tillämpning och dialog mellan bransch och myndigheter och publicerades även här:

Ta del av rapporten här

Ja till beställningstrafik med buss i Stockholm

BRs styrelse sa 2014 ja till en projektansökan från Stockholms Läns bussbranschförening om ett projekt i syfte att lyfta fram beställnings- och turisttrafikens villkor i Stockholm. Bakgrunden var att föreningen upplevde att förutsättningarna för trafiken har försämrats fortlöpande, framförallt avseende infrastrukturens utformning och möjligheten för tillträde för turistbussen till viktiga besöksmål och turistnav. Projektet syftade också till att dokumentera och skildra den stora betydelse turistbussarna har för en växande besöksnäringen i Stockholm. Projektet utformades också som ett koncept tänkt att fungera som modell för liknande projekt i andra städer. Projektet utmynnade i en rapport som kommunicerades till beslutsfattare och intressenter under flera år.

Läs rapporten här

 

 

Ny version av Säkerhetsinstruktion ombord, Safety on Board

BR beviljade 2014 en ansökan från Sveriges Bussföretag om att utarbeta en ny och uppdaterad Säkerhetsinstruktion ombord på bussen (Safety on Bus and Coach), material för branschgemensamt informationsmaterial till resenärer i buss. Materialet utformades för att engagera, informera och stödja medlemsföretagen i deras säkerhetsarbete, men även underlätta för researrangörer, såsom idrottsföreningar och pensionärsgrupper, som vill informera om säkerheten i samband med resan. Målet var att Sveriges Bussföretag ska kunna erbjuda medlemsföretagen och andra intressenter ett användbart verktyg för sitt säkerhetsarbete ombord på bussarna samt att minska och förhindra olyckor i samband med bussresor och vid eventuella olyckor begränsa konsekvenserna. Dessutom bidrar projektet till att fortsatt hålla säkerhetsfrågorna högt prioriterade samt till att hålla en god kommunikation mellan bussbolag och resenär så att alla kan känna sig säkra ombord. Materialet finns nu att beställa från Sveriges Bussföretag och resulterade bland annat i en film som kan anpassas till respektive medlemsföretags grafiska profil.

Se filmen här

Passagerarrättigheter reguljär linjetrafik

Sveriges Bussföretag och dess arbetsgrupp för kommersiell linjetrafik sökte 2015 finansiering för projektet handbok för passagerrättigheter för buss i linjetrafik. Bakgrunden var att den 1 mars 2014 trädde EUs förordning 181/2011 beträffande passagerares rättigheter för reguljär linjetrafik i kraft. För bussföretag och dess resenärer var detta en helt ny förordning. Konsumentverket blev den övervakande myndigheten i dessa frågor. Projektet syftade till att ta fram en paket med en handbok med tillhörande material som stöd till medlemsföretagen i Sveriges Bussföretag, i tät dialog med bland andra Konsumentverket och berörda medlemsföretag. Handboken och dess tillhörande material väckte vid lanseringen ett stort intresse bland berörda medlemsföretag och nyttjades i företagens kommunikation, något som bidrog till en enhetlig och tydlig konsumentinformation kring den nya konsumentlagstiftningen.

Regionala superbussar - nationellt koncept för implementering av BRT

Styrelsen i BR beslöt 2015 efter en ansökan från Sveriges Bussföretag att gå in som delfinansiär i projektet om ”Regionala superbussar – nationellt koncept för implementering av BRT” med start 2016. Forskning om utveckling av konceptet ”Regional superbuss”, samt att öka förståelsen för hur detta kan genomföras i olika delar av Sverige, var de bärande delarna av projektet. Merparten av projektkostnaden togs av andra finansiärer i projektet, såsom Trafikverket och Skånetrafiken. Projektet bedrevs av Lunds Universitet, Institutionen för Teknik och Samhälle inom ramen för Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2.

Läs mer om projektet Regional superbuss ska studeras i två nya K2-projekt | K2 (k2centrum.se)

Regional superbuss är ett koncept som innebär högkvalitativ kollektivtrafik under devisen ”tänk tåg – kör buss”. Med prioritering av busstrafiken genom fysiska och tekniska åtgärder, förbättrade fordon, bättre service med mera kan man skapa ett snabbt, attraktivt och statushöjt bussystem för den regionala kollektivtrafiken Tanken är att Regional superbuss ska utgöra ett kostnadseffektivt och snabbgenomförbart alternativ till regionala järnvägsinvesteringar. I grunden är det ett försök att anpassa konceptet Bus Rapid Transit (BRT) till en regional skala. Konceptet omfattar en helhetssyn på infrastruktur, stationer, betallösningar, fordon och informationsteknologi för att ge en högkvalitativ kollektivtrafikförsörjning för regioner, eller delar av regioner som saknar järnvägsförbindelser.  Läs mer här

Säker skolstart

BR beslöt 2015 att gå in som delfinansiär i projekt Säker skolstart efter en ansökan av Sveriges Bussföretag. Projektet Säker skolstart etablerades genom ett samarbete och en gemensam finansiering mellan Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik, Trygg Hansa och Trafikverket.

Omkring 450 000 barn och ungdomar reser dagligen med skolskjuts i buss, taxi eller andra färdmedel. Under de senaste hundra åren har antalet resande barn till och från skolan ökat. Att skolskjutsen samordnas med annan trafik bidrar också till ett ökat underlag för kollektivtrafiken vilket är betydelsefull för många människors vardag. Varje år är det nya barn som börjar skolan och då infinner sig frågor som ”Hur fungerar skolskjutsen”, ”Är bussen säker att åka i?”, ”Hur går man till och från hållplatsen?”, ”Vart kan jag vända mig om något inte fungerar?”. Många trafikbolag arbetar dagligen med skolskjuts och skolskjutsfrågor. För att kunna informera skola, elever och föräldrar om hur skolskjutsen fungerar så behövs aktuellt och intresseväckande informationsmaterial att visa vid skolstarter och på föräldramöten. I många offentliga upphandlingar av skoltrafik ingår även krav på att kunna informera om verksamheten, vilket innebär en kontinuerlig efterfrågan på ett tydligt och branschgemensamt informationsmaterial. Syftet med projektet är att stärka branschen i skolskjutsfrågor, öka medvetandet om skolskjutsar, stärka kompetensen i trafiksäkerhetsfrågor och därmed underlätta för trafikbolagen att följa gällande lagar, regler och allmänna villkor och förebygga trafikolyckor i samband med skolskjuts. Materialet ska bidra till att engagera, informera och stödja trafikbolagen och kommunerna i deras trygghets- och säkerhetsarbete kring skolskjuts gentemot skola och kommun. Det färdiga materialet presenterades på webbplatsen www.skolskjutsen.se och mottogs positivt i branschen.

Den upphandlade trafikens kostnadsutveckling

BRs styrelse beviljade 2017 en projektansökan om den upphandlade trafikens kostnadsutveckling, från Sveriges Bussföretag och förbundets arbetsgrupp LINK, arbetsgruppen för upphandlad linjetrafik och skolskjuts. Projektet syftade till att via fakta och analyser initiera och få igång en ordentlig diskussion om den ekonomiska utvecklingen för den offentligt upphandlad kollektivtrafiken, då kostnaderna under många år ökat mer än resenärerna enligt bland annat rapporter från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (tidigare SKL). Många satsningar och prioriteringar som idag görs av RKM sker enligt arbetsgruppens analys utan att de ekonomiska konsekvenserna synliggörs och att olika färdmedels fördelar negligeras. Bussens kostnadseffektivitet, flexibilitet och snabbhet måste också vara med som faktorer i de prioriteringar som samhället gör utifrån såväl företagsekonomi som samhällsnytta. Rapporten Hur får vi mer kollektivtrafik för pengarna: Ekonomisk analys av perioden 2000–2015 av svensk upphandlad kollektivtrafik presenterades vid ett seminarium under 2017 års Almedalsvecka av rapportförfattaren Torbjörn Eriksson, Urbanet Analyse. Rapporten har också utgjort underlag för flera mediaartiklar, krönikor och debattinlägg. Dessutom har Torbjörn Eriksson tillsammans med Anna Grönlund och Lars Annerberg från Sveriges Bussföretag, haft flera enskilda möten och föredrag för ledande befattningshavare hos landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och deras nationella organisationer och redogjort för rapportens analyser och slutsatser i syfte att initiera fortsatt diskussion i frågan.

Läs rapporten här

Framkomlighet för bussen

Läs projektets rapport i sin helhet: ”Hur ska vi prioritera bussen? – Effektbedömning av framkomlighetsåtgärder för en attraktivare busstrafik

I allt fler större städer i Sverige uppmärksammas ökade framkomlighetsproblem för busstrafiken. Både beslutsfattare och tjänstepersoner inser att prioriteringen av bussen i gatuutrymmet är av största vikt för att kollektivtrafikens attraktivitet ska öka. Men hur ska vi prioritera bussen, och vilka åtgärder ger mest effekt? Idag genomförs framkomlighetsåtgärder i flera kommuner och i samverkan med flera aktörer för att öka bussresans hastighet och pålitlighet. Men effekterna följs inte alltid upp, eller följs endast upp i stråk där flertalet olika åtgärder genomförts. Samtidigt kan det vara svårt att bedöma om samma effekt kan uppnås om en åtgärd replikeras på en annan plats med andra förutsättningar. Framtagna resultat sprids inte heller på ett enkelt och tydligt sätt till övriga i branschen.

BR:s styrelse beviljade 2018 en projektansökan om effektbedömningar av framkomlighetsåtgärder. Sökte gjorde BRs medlemsföretag Keolis Sverige AB tillsammans med Trafikförvaltningen SLL och Trafikkontoret Stockholms stad. Projektet arbetade med att ta fram en effektbedömning för ett antal typåtgärder som används för att öka busstrafikens framkomlighet, bl a avseende busstrafikens restider, hastighet, pålitlighet och förutsägbarhet. Platsspecifika förutsättningar och påverkan för övriga trafikslag beaktades också i projektet. Resenärernas upplevelse av framkomlighetsåtgärder och hur de påverkar kollektivtrafikens attraktivitet belystes. Den samhällsekonomiska nyttan och kostnaden för varje typåtgärd bedömdes, utifrån analys av nämnda parametrar, bedömd investeringskostnad och hur många resenärer som påverkas av åtgärden.

Resultatet av projektet sammanställdes i en broschyr samt redovisats på ett seminarium i Stockholm i mars 2020 i fullsatta lokaler hos Trafikförvaltningen SLL. Broschyren kan läsas på keolis.se/priobuss För ökad nationell spridning skickades också drygt 800 exemplar av broschyren i mars 2020 till tjänstepersoner som arbetar med frågor kopplade till trafik-, infrastruktur- och samhällsplanering hos de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, regionerna, branschorganisationer och kommunerna i våra medelstora och större svenska städer. Broschyren och resultatet av projektet kommer fortsätta spridas framöver på relevanta konferenser, seminarier och i andra sammanhang.